Forretningsbetingelser

§1. Brug af logo og reference til PHLL hjemmeside

1.1 Ved underskrivelse af nærværende aftale bekræfter kunden at Projekthuset Lebeck må bruge virksomhedens navn og logo som reference på Projekthuset Lebeck hjemmeside www.projekthusetlebeck.dk samt sociale medier som LinkedIn, Facebook, Twitter og Instagram.

§2. Umulighed og force majeure

2.1 Ved indtrædelse af umulighed eller force majeure efter aftalens indgåelse, som hindre en parts opfyldelse af forpligtigelser under aftalen, er den pågældende part ansvarsfri, såfremt det skyldes forhold uden for en parts kontrol, herunder, men ikke begrænset til, force majeure, krig, terrorisme, brand, oprør, strejke, lockout eller andre alvorlige arbejdsmarkedsrelaterede uoverensstemmelser, optøjer, jordskælv, oversvømmelser, eksplosion eller andre naturfænomener, samt ved mangler af leverancer eller forsinkelser fra leverandører eller underleverandører som skyldes ovennævnte forhold.

2.2.De rettigheder og forpligtelser, der tilkommer eller påhviler den part der er ramt af umuligheden eller force majeure, forlænges med en periode, svarende til den periode, som force majeure eller umulighedsperioden har varet.

2.3 I tilfælde af en parts manglende opfyldelse af aftalen som følge af forhold der er omfattet af aftalen, er den anden part berettiget til at hæve aftalen, med mindre opfyldelsen kan ske inden for rimelig tid. Hvad der betragtes som rimelig tid, vil altid bero på en konkret vurdering.

§3. Ændringer i aftalen

3.1 Ændringer i nærværende aftale kan kun ske ved et skriftligt tillæg til aftalen, som er underskrevet/godkendt af begge parter.

§4. Databehandling

4.1 Ved accept af fremsendte tilbud giver kunden samtidig samtykke til at Projekthuset Lebeck behandler data i det omfang det er saglig begrundet. Samtykket vil være nærmere specificeret i det endelig aftalegrundlag.

4.2 Ved accept af det fremsendte tilbud gives kunden samtidig mulighed for til en hver tid, at tilbagetrække et afgivet samtykke til databehandling, medmindre der foreligger lovhjemmel for at data opretholdes og behandles.

4.3 Projekthuset Lebeck opbevarer og behandler alle informationer, dokumenter m.v. i overensstemmelse med gældende regler.

4.4 Afsluttede sager arkiveres i 5 år fra sagens endelige afregning og vil herefter blive sikkerhedsmakuleret.

§5. Fortrolighed

5.1 Projekthuset Lebeck forpligter sig til at behandle alle oplysninger modtaget af eller om kunden fortrolig i det omfang der ikke er tale om offentlige tilgængelige oplysninger. Alle medarbejdere hos Projekthuset Lebeck er pålagt tavshedspligt vedrørende vores kunders sager samt øvrige forhold.

§6. HONORAR

6.1 Projekthuset Lebeck fastsætter sit honorar med udgangspunkt i arbejdets omfang, opgavens kompleksitet samt den tid, der forventes at blive afsat til at løseopgaven.

6.2 Afhængig af opgavens karakter opkræves der rimeligt depositum ved opgavens opstart. Som udgangspunkt opkræves depositum ved førstegangskunder, ved større udlæg eller kunder uden fast forretningsadresse i Danmark.

§7. Betalingsbetingelser og fakturering

7.1 Betalingsbetingelse er 8 dage Netto.

7.2 Fakturering sker normalt ultimo hver måned samt ved opgavens afslutning, hvis ikke andet er aftalt.

7.3 Faktura fremsendes elektronisk til aftalt mailadresse.

7.4 Ved forsinket betaling er Projekthuset Lebeck berettiget til at opkræve renter iht. Rentelovens til enhver tid gældende regler.

7.5 Ved forsinket betaling sendes betalingspåmindelse samt rykkerskrivelse incl. gebyr iht. den enhver tid gældende lovgivning.

7.6 Forsinket betaling af PHLL honorar vil blive betragtet som en væsentlig misligeholdelse af nærværende aftale. Således er Projekthuset Lebeck i tilfælde af forsinket betaling, berettiget til at standse arbejdet, indtil betaling sker samt at hæve aftalen. 

§8. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

8.1 Projekthuset Lebeck er ansvarlig for den bistand der leveres til kunden iht. almindelig gældende dansk lovgivning.

8.2 Projekthuset Lebeck er alene ansvarlig for dokumenteret tab, og således ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, skade på goodwill og image samt andre former for indirekte tab.

8.3 Projekthuset Lebeck har tegnet ansvarsforsikring.

§9. Klagemulighed og værneting

9.1 En evt. klage skal skriftlig, straks og uden ugrundet ophold. Klagen rettes til den sagsansvarlige hos Projekthuset Lebeck.

9.2 Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale skal søges løst ved forhandling med henblik på at løse uoverensstemmelsen mindeligt. Hvis der ikke er opnået en mindelig løsning inden for 14 kalenderdage efter, at forhandlingerne er påbegyndt, kan hver part indbringe uoverensstemmelsen for de danske domstole.

Tilbage